PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev Privaatsuspoliitika (“Poliitika”) kirjeldab, kuidas müüja (“meie” või “me”) kogub, kaitseb ja kasutab Sinu (“Kasutaja” või “Sina”) poolt veebilehele www.hamery.ee sisestatud ning ükskõik millise selle toote või teenusega (“Veebileht” või “Teenused”) seotud Sinu isikuandmeid (“Isikuandmed”). See kirjeldab ka valikuid, mis Sul on seoses Sinu Isikuandmete kasutamisega ning kuidas nendele andmetele juurde pääseda ja neid värskendada. See Poliitika ei kehti nende ettevõtete praktikate kohta, mida me ei oma ega kontrolli, ega üksikisikute kohta, kes ei ole meie töötajad ning keda meie ei halda.

Hamery oü toodete tarnimiseks vajalikud Isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale DPD ja OMNIVA

Kui see on vajalik Kasutaja paremaks teenindamiseks, võib hamery.ee valdada teavet Kasutaja kohta kolmandale osapoolele, kes osutab hamery.ee veebipoele teenuseid ning on meie ja sellise teenuseosutaja vahel sõlmitud lepingu kohaselt kohustatud hoidma teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmete kogumine

Võtame vastu ja salvestame kogu teabe, mida Sa meile teadlikult edastad konto loomisel, ostu sooritamisel ja Veebilehe kõigi veebivormide täitmisel. Vajadusel võib see teave sisaldada Sinu e-posti aadressi, nime, telefoninumbrit, aadressi või muid Isikuandmeid. Kui Sa seda ei soovi, võid teatud andmeid meile mitte edastada, kuid sellisel juhul ei pruugi Sul olla võimalik kasutada mõnda Veebilehe funktsiooni. Kasutajad, kes ei ole kindlad, millised andmed on nõutavad, võivad meiega ühendust võtta.

Automaatne andmete kogumine

Veebilehe külastamisel registreerivad meie serverid automaatselt andmed, mida saadab Sinu brauser. Need andmed võivad sisaldada teavet nagu Sinu seadme IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon, keele-eelistused või veebileht, mida külastasid enne meie veebilehele tulekut, meie veebisaidi lehed, mida külastad, Sinu poolt nendel lehtedel kulutatud aeg, teave, mida meie Veebilehelt otsid, juurdepääsuajad ja -kuupäevad ning muu statistika.

Isikuandmete haldamine

Sul on juurdepääs Sinu Isikuandmetele, neid saab lisada, neid värskendada ja kustutada. Andmed, mida saad vaadata, värskendada ja kustutada, võivad muutuda, kui Veebileht või Teenused muutuvad. Andmete värskendamisel võime siiski säilitada oma registrites koopia muutmata andmetest. Pärast selliste andmete oma kontolt kustutamist võib osa andmeid jääda meie privaatsesse andmebaasi. Me säilitame ja kasutame Sinu andmeid vastavalt vajadusele oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute täitmiseks. Pärast sinupoolset andmete värskendamist või kustutamist võime kasutada Sinu Isikuandmete põhjal kogutud koondandmeid, kuid mitte viisil, mis võimaldaks Sind isiklikult tuvastada. Andmeid säilitame seni, kuni Sul on kasutajakonto; andmed on vajalikud Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks või seadusjärgne andmete säilitamise tähtaeg möödub (nt raamatupidamise seadusest tulenev tähtaeg). Pärast säilitustähtaja möödumist Isikuandmed kustutatakse. Seetõttu ei saa juurdepääsuõigust, kustutamisõigust, andmete parandamise ja andmete teisaldamise õigust pärast säilitustähtaja möödumist rakendada.

Kogutud andmete kasutamine ja töötlemine

Sinult kogutud andmeid võidakse kasutada Sinu kogemuse isikupärastamiseks; meie Veebilehe täiustamiseks; klienditeeninduse ning klientide küsimustele ja e-kirjadele vastamise parandamiseks; tehingute töötlemiseks; meie Veebilehe ja Teenuste haldamiseks ja opereerimiseks. Kogutud mitteisiklikke andmeid kasutatakse ainult võimalike kuritarvituste tuvastamiseks ja Veebilehe kasutamisega seotud statistika kogumiseks. Neid statistilisi andmeid ei koondata viisil, mis tuvastaks süsteemi konkreetse kasutaja.

Meil on õigus töödelda Sinuga seotud Isikuandmeid, kui kehtib üks järgmistest tingimustest: (i) oled andnud selleks nõusoleku ühe või mitme konkreetse eesmärgi täitmiseks (ii) andmete töötlemine on vajalik Sinuga sõlmitud lepingu ja/või lepingueelsete kohustuste täitmiseks; (iii) töötlemine on vajalik Sinuga seotud juriidilise kohustuse täitmiseks; (iv) töötlemine on seotud ülesandega, mida täidetakse avalikes huvides või meile pandud ametliku ülesande teostamiseks; (v) töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvidega seoses. Igal juhul selgitame hea meelega konkreetset õiguslikku alust, mida töötlemisel kohaldatakse.

Kasutajate õigused

Võid meie töödeldavate andmete osas kasutada kõiki õigusaktidega (isikuandmete kaitse seadus ja GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus) tagatud õigusi.

Näiteks on Sul õigus teha järgmist:

  • Sul on õigus oma nõusolek tagasi võtta, kui oled eelnevalt andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks.
  • Sul on õigus vaidlustada oma andmete töötlemine, kui töötlemine toimub muul õiguslikul alusel kui nõusolek, kuid Sinu hinnangul ei ole me selleks õigustatud.
  • Sul on õigus teada saada, milliseid andmeid töödeldakse meie poolt ja saada teavet töötlemise teatud aspektide kohta ja hankida koopia töötlemisel olevatest andmetest.
  • Sul on õigus kontrollida oma andmete õigsust ja paluda nende värskendamist või parandamist.
  • Sul on teatud olukordades õigus enda andmete töötlemist piirata; sel juhul ei töötle me Sinu andmeid muul eesmärgil kui nende säilitamiseks.
  • Sul on teatud tingimustel õigus meilt nõuda oma Isikuandmete kustutamist.
  • Sul on õigus saada oma andmed struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning kui see on tehniliselt teostatav, lasta need takistusteta edastada teisele vastutavale töötlejale.

Taotlused seoses Isikuandmetega saab meile edastada e-posti aadressile hamery@hamery.ee Neid taotlusi saab esitada tasuta ja me tegeleme nendega esimesel võimalusel ja vähemalt ühe kuu jooksul.

Laste privaatsus

Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste Isikuandmeid. Julgustame vanemaid ja seaduslikke hooldajaid jälgima oma laste interneti kasutamist ja aitama seda poliitikat ellu viia, juhendades oma lapsi mitte mingil juhul edastama meie Veebilehe või Teenuse kaudu Isikuandmeid ilma nende loata. Kui Sul on põhjust arvata, et alla 13-aastane laps on meile edastanud meie Veebilehe või Teenuse kaudu Isikuandmeid, palume meiega ühendust võtta.

Uudiskirjad

Pakume kasutamiseks elektroonilist uudiskirja, mida saab igal ajal vabatahtlikult tellida. Võid lõpetada meie uudiskirja või turundusmeilide saamise, järgides nendes e-kirjades sisalduvaid tellimusest loobumise juhiseid või võttes meiega ühendust. Siiski saad Sa jätkuvalt olulisi tehingutega seotud e-kirju.

Küpsised

Veebisait kasutab “küpsiseid” Sinu veebikogemuse isikupärastamiseks. Küpsis on tekstifail, mille veebilehe server paigutab Sinu kõvakettale. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega viiruste arvutisse edastamiseks. Küpsised on määratud ainulaadselt Sulle ja neid saab lugeda ainult selle domeeni veebiserver, mis küpsise Sulle väljastas. Võime kasutada küpsiseid meie Veebilehe ja Teenuste haldamiseks vajaliku statistika kogumiseks, salvestamiseks ja statistika jälgimiseks. Sul on võimalus küpsised vastu võtta või neist keelduda. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid tavaliselt saad oma brauseri seadeid soovi korral küpsistest keeldumiseks muuta. Kui otsustad küpsistest keelduda, ei pruugi Sa veebilehe ja Teenuste funktsioone kogeda täies mahus.

Lisaks ülalkirjeldatud küpsiste ja seotud tehnoloogiate kasutamisele võime lubada ka teatavatel kolmandate osapoolte ettevõtetel aidata meil kohandada reklaame, mis meie arvates võiks kasutajatele huvi pakkuda, ning koguda ja kasutada muid andmeid Veebilehe kasutajate tegevuse kohta. Need ettevõtted võivad edastada reklaame, mis võivad samuti küpsiseid paigutada ja muul viisil kasutaja käitumist jälgida.

Reklaam

Võime kuvada veebireklaame ja võime jagada klientide kohta kokkuvõtlikku ja mitteidentifitseerivat teavet, mida kogume registreerimisprotsessi või koostöös teatud reklaamijatega veebiküsitluste ja reklaamikampaaniate kaudu. Me ei jaga reklaamijatega isikut tuvastada võimaldavaid andmeid üksikute klientide kohta. Mõnel juhul võime seda koondatud ja mitteidentifitseerivat teavet kasutada kohandatud reklaamide edastamiseks sihtrühmale.

Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele, mis ei ole meie omandis ega kontrolli all. Pane tähele, et me ei vastuta selliste teiste veebilehtede või kolmandate osapoolte privaatsuspõhimõtete eest. Soovitame Sul meie veebilehelt lahkumisel olla teadlik ja lugeda iga veebilehe, mis võib Isikuandmeid koguda, privaatsuspoliitikat.

Infoturve

Me turvame Sinu arvutiserveritele edastatud andmeid kontrollitud ja turvalises keskkonnas, mis on kaitstud volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Hoolitseme mõistlike haldus-, tehniliste ja füüsiliste turvalisusmeetmete eest, et kaitsta oma kontrolli all olevaid ja meie valduses olevaid Isikuandmeid loata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avalikustamise eest.

Andmete rikkumine

Juhul, kui saame teada, et Veebilehe turvalisus on kahjustatud või kasutajate Isikuandmed on mitteseotud kolmandatele osapooltele avaldatud välise tegevuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, turvarünnakute või pettuste tagajärjel, jätame endale õiguse võtta tarvitusele mõistlikult sobivad meetmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, uurimine ja aruandlus, samuti õiguskaitseasutustele teatamine ja koostöö nendega. Andmete rikkumise korral teeme mõistlikke jõupingutusi, et sellest mõjutatud isikuid teavitada, kui leiame, et rikkumise tagajärjel tekib Kasutajale kahjustamise oht või kui see on seadusega ette nähtud. Kui me seda teeme, avaldame Veebilehel teate rikkumisest ja teavitame Sind meilisõnumiga.

Avaldamine juriidilistel alustel

Avaldame kogu teabe, mida me kogume, kasutame või saame üksnes juhul, kui see on seadusega nõutud, näiteks kohtukutse tingimuste täitmine või muu sarnane juriidiline protsess, ning kui oleme heas usus veendunud, et avalikustamine on vajalik meie õiguste kaitseks, Sinu või teiste turvalisuse tagamiseks, pettuste uurimiseks või valitsuse taotlusele vastamiseks. Kui ettevõttes toimub muudatusprotsess, näiteks ühinemine teise ettevõttega või omandamine teise ettevõtte poolt või kogu vara või selle osa müü

Muudatused ja parandused

Jätame endale õiguse seda Veebilehe või Teenustega seotud Privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, muudatused jõustuvad pärast Privaatsuspoliitika ajakohastatud versiooni avaldamist Veebilehel. Kui me seda teeme, avaldame selle lehe allosas värskendatud kuupäeva. Veebilehe jätkuv kasutamine pärast muudatuste jõustumist tähendab nõustumist nende muudatustega.

Võtke ühendust

Kui sul on selle Privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võta ühendust meie ööpäevaringse kasutajatoega, saates kiri e-posti aadressile hamery@hamery.ee

Privaatsuspoliitikat värskendati viimati 13 november.2020.

Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.

(0)